گواهینامه های داخلی

ارائه گواهینامه های معتبر داخلی با موضوعات مختلف از جمله استاندارد و غیره از مراکز معتبر داخلی با همکاری فن پردازان توسط تیم آموزش سید مجیدSMG-Learn

ثبت نام و درخواست گواهینامه مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (کارمندان دولت)
هزینه دوره: 300,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه ویژه کارمندان دولت صادره از پارس
هزینه دوره: 204,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه استاندارد مورد تایید سازمان ملی استاندارد و مرکز پارس
هزینه دوره: 354,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه استاندارد مورد تایید سازمان ملی استاندارد و مرکز پارس و موسسه آراکو
هزینه دوره: 540,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه مشترک با آزما ریما اکسین (آروکو)
هزینه دوره: 180,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه لاتین مرکز پارس المثنی
هزینه دوره: 120,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه فارسی مرکز پارس المثنی
هزینه دوره: 120,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه فارسی و لاتین دو امضاء ویژه روانشناسی
هزینه دوره: 120,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست استعلام مکتوب گواهینامه های ملی
هزینه دوره: 78,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه رایگان فارسی و لاتین مرکز پارس
هزینه دوره: رایگان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه فارسی و لاتین مرکز پارس ویژه کاربران پرند
هزینه دوره: 174,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه استاندارد مورد تایید مرکز پارس
هزینه دوره: 114,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه استاندارد مورد تایید مرکز پارس و آراکو
هزینه دوره: 198,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه جیبی مخصوص گواهینامه های ملی
هزینه دوره: 100,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست گواهینامه Zhik با اعتبار IRCA انگلستان
هزینه دوره: 200,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس مهندس نمونه
هزینه دوره: 750,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس گردشگری
هزینه دوره: 890,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس پزشک نمونه
هزینه دوره: 900,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس صنعت مد و پوشاک
هزینه دوره: 820,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس کارآفرین برتر
هزینه دوره: 790,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس قلم زرین نویسندگی
هزینه دوره: 780,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس صنعت چاپ و نشر
هزینه دوره: 800,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس مدیر برتر
هزینه دوره: 890,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس استاد نمونه
هزینه دوره: 800,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس تجهیزات پزشکی
هزینه دوره: 900,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس وب برتر
هزینه دوره: 800,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس مواد غذایی سالم
هزینه دوره: 900,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس مدیریت دولتی نوین
هزینه دوره: 750,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس غرفه نمایشگاهی برتر
هزینه دوره: 880,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس صنعت و معدن
هزینه دوره: 810,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس صنعت حمل و نقل
هزینه دوره: 760,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس صنعت چوب
هزینه دوره: 850,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس صنعت تبلیغات
هزینه دوره: 900,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس راه سازی نمونه
هزینه دوره: 850,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس آموزش برتر
هزینه دوره: 750,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی
هزینه دوره: 880,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس بین المللی محیط زیست سالم
هزینه دوره: 750,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس مدیریت استراتژیک
هزینه دوره: 810,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس صنعت کشاورزی
هزینه دوره: 780,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس مدیریت شایستگی
هزینه دوره: 850,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس رستوران داری
هزینه دوره: 790,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس تفکر در ارتباطات
هزینه دوره: 750,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس مدیریت دانش
هزینه دوره: 750,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس صنعت نساجی
هزینه دوره: 900,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس مدیریت پروژه
هزینه دوره: 850,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس روانشناس نمونه
هزینه دوره: 900,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس مدیریت سلامت
هزینه دوره: 800,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس مدیر کنترل کیفیت نمونه
هزینه دوره: 790,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس کارمند نمونه
هزینه دوره: 750,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی

ثبت نام و درخواست تندیس معمار نمونه
هزینه دوره: 850,000 تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : ملی
ثبت نام و درخواست تندیس پرستار نمونه: 900,000 تومان
ثبت نام و درخواست تندیس تاجر نمونه:890,000 تومان
ثبت نام و درخواست تندیس مخترع نمونه:880,000 تومان

به راهنمایی و مشاوره احتیاج دارید با ما تماس بگیرید.